Politika o varstvu osebnih podatkov

Hramba podatkov

Osebne podatke podjetje hrani, v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Podjetje hrani podatke stranke, ki so potrebni za izvedbo storitve še 5 let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podjetje osebne podatke strank hrani po poteku tega obdobja še 5 let (skupaj torej 10) v arhivu na podlagi upravičenih zakonitih interesov upravljavca, ki so: kvalitetnejše zagotavljanje storitev, lažje in hitrejše odpravljanje napak, učinkovitejše svetovanje strankam, omogočanje uveljavljanja pravic strankam, predvsem na področju garancije in jamčevalnih zahtevkov.

Podjetje navedene osebne podatke uporabi izključno in skladno z namenom, ki ga je opredelil posameznik. Podjetje se zavezuje, da osebni podatki ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam.

 

Pravice na področju varstva osebnih podatkov

Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

  • pravico od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
  • pravico od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
  • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov;
  • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od podjetja zahteva da posreduje te podatke neposredno.
  • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

 

Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Upravljavec mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju je potrebno obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v 5 delovnih dneh. Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev upravljavca po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

 

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba mora biti pisna ali v enakovredni elektronski obliki in  skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Upravljavec podatkov

E-LABORAT, svetovalno analitična družba, d.o.o.

Letališka cesta 5

1000 Ljubljana

 

Kontaktni podatki

Tel: +386 (0)1 565 52 92

Mail: info@e-laborat.si